komplexotvorné zlúčeniny

Text hesla

komplexotvorné zlúčeniny — zlúčeniny obsahujúce v molekulách donorové atómy schopné vytvárať koordinačné väzby. V štruktúre koordinačnej zlúčeniny sa označujú ako ligandy. Komplexotvorné zlúčeniny sa využívajú v niektorých priemyselných odvetviach, kde je potrebná tvorba komplexov s iónmi prechodných kovov, napr. na ich stabilizáciu alebo separáciu. V potravinárskom priemysle sa nazývajú aj sekvestranty. Napr. glukónan sodný (sodná soľ kyseliny glukónovej, E576) sa používa na zabránenie oxidácie katiónov železa a medi s cieľom zachovať farbu, textúru a i. vlastnosti potravín.

Zverejnené 8. novembra 2022.

Komplexotvorné zlúčeniny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplexotvorne-zluceniny