komplexná mapa

Text hesla

komplexná mapa — mapa zobrazujúca svoj obsah ako súbor súvisiacich a dopĺňajúcich sa objektov, javov a ich charakteristík; napr. komplexná mapa priemyslu zobrazuje rozloženie jednotlivých priemyselných centier spolu s ich členením podľa jednotlivých odvetví, veľkosť priemyselných centier (podľa počtu zamestnancov, objemu výroby a pod.) a ďalšie údaje charakterizujúce priemysel (vývoz a dovoz surovín, podiel jednotlivých odvetví na celkovom objeme priemyselnej výroby a i.).

Zverejnené 9. februára 2022.

Komplexná mapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplexna-mapa