komplexná geografia

Text hesla

komplexná geografia — geografická disciplína syntetizujúca poznatky z fyzickej geografie a humánnej geografie. Najčastejšie sa chápe ako regionálna geografia komplexne opisujúca abiotické, biotické a spoločenské štruktúry daného regiónu v ich vzájomných väzbách, rozumie sa ňou však aj hlbšia teoreticko-metodologická integrácia geografického poznania získaného rôznymi metodickými prístupmi dominujúcimi v jednotlivých oblastiach geografie. Takto chápaná komplexná geografia sa označuje i ako integrálna geografia.

Zverejnené 22. februára 2022.

Komplexná geografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplexna-geografia