komplementarita rolí

Text hesla

komplementarita rolísociol. v teórii rolí komplementarita očakávaní aktérov zapojených vo fungujúcej sociálnej interakcii, že isté úlohy sa budú vykonávať určitým štandardným, rutinným spôsobom, napr. rola lekára a rola pacienta (Talcott Parsons); typicky (no nie výhradne) ich viaže vzťah subordinácie, spoločný cieľ, dopĺňajúce sa vzory správania a ochota či záujem spolupracovať.

Zverejnené 14. februára 2022.

Komplementarita rolí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplementarita-roli