komparácia geodetických meradiel

Text hesla

komparácia geodetických meradiel — v geodézii zaužívaný termín na označenie porovnávania prístrojov alebo meradiel s etalónom, ktorého cieľom je určiť odchýlky od ich metrologických vlastností uvádzaných výrobcom alebo dodávateľom. Komparácia sa najčastejšie týka stupníc dĺžkových meradiel (pásiem, nivelačných lát), osových chýb uhlomerných prístrojov (teodolitov), správnej funkcie nivelačných prístrojov a zisťovania aktuálnych hodnôt konštánt a charakteristík optických a elektronických diaľkomerov.

Zverejnené 9. februára 2022.

Komparácia geodetických meradiel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komparacia-geodetickych-meradiel