Komisia pre medzinárodné právo

Text hesla

Komisia pre medzinárodné právo, angl. International Law Commission, ILC — poradný orgán Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), ktorého hlavným cieľom je napomáhať kodifikáciu medzinárodného práva a jeho pokrokový rozvoj. Založený 1947 na základe rezolúcie č. 174 (21. 11. 1947). Členovia ILC (v súčasnosti ich je 34) nevystupujú ako zástupcovia štátov, ale ako uznávaní znalci medzinárodného práva proporcionálne zastupujúci hlavné právne systémy sveta; volení sú VZ OSN na obdobie 5 rokov. Komisia zasadá každoročne, riadi sa schváleným štatútom. Vypracúva návrhy zásad a noriem (na základe podrobného štúdia medzinárodnej praxe, judikatúry a náuky medzinárodného práva), ktoré sú spravidla predlohou pri prerokúvaní (uzatváraní) medzinárodného dohovoru o určitej problematike. Rieši problémy vyplývajúce z dlhoročného programu vypracovaného 1949 alebo úlohy vyšpecifikované VZ OSN.

K prvým dokumentom vypracovaným komisiou patria návrhy deklarácie práv a povinností štátov a súbor zásad medzinárodného práva. K ďalším medzinárodným dohovorom patria napr. štyri ženevské dohovory o morskom práve (1958), Dohovor OSN o obmedzení prípadov bezdomovstva (1961), Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (1961), Dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu vrátane diplomatických zástupcov (1973), Viedenský dohovor o zastúpení štátov v ich stykoch s medzinárodnými organizáciami univerzálneho charakteru (1975), Viedenský dohovor o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám (1976), Viedenský dohovor o sukcesii štátov vo vzťahu k štátnemu majetku, štátnym archívom a štátnym dlhom (1983) a Viedenský dohovor o práve zmlúv medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami (1986).

Od 2001 sa komisia zaoberá návrhmi pravidiel o zodpovednosti štátov za medzinárodné protiprávne konanie, od 2005 trestnou zodpovednosťou zamestnancov OSN počas vyslania, od 2007 otázkami diplomatickej ochrany, od 2010 efektívnymi opatreniami na posilnenie ochrany, obrany a bezpečnosti diplomatických a konzulárnych misií a ich predstaviteľov, od 2009 otázkami univerzálnej jurisdikcie; od 2007 pokračuje v riešení otázok medzinárodnej zodpovednosti za škodlivé následky činnosti nezakázanej medzinárodným právom. V roku 2006 bola prijatá globálna protiteroristická stratégia OSN, na ktorej komisia sústavne pracuje, 2011 predložila návrh textu dohovoru obsahujúceho pravidlá na vyhostenie cudzincov. V roku 2010 predbežne prijala návrh pravidiel upravujúcich výhrady k medzinárodným zmluvám.

Zverejnené 14. decembra 2021.

Komisia pre medzinárodné právo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komisia-pre-medzinarodne-pravo