komercializácia

Text hesla

komercializácia [lat.] — 1. obchodné využitie jednotlivých oblastí života spoločnosti, zameranie sa na komerciu; úzko súvisí s marketizáciou a s narastajúcou honbou za ziskom na jednej strane a s konzumnosťou na druhej strane. Je prejavom zmeny spoločenskej morálky, v ktorej začínajú dominovať pragmatické, úžitkové a praxeologické hodnoty. V individualizovaných spoločnostiach sa dokonca sám človek stáva predmetom komercializácie, keď jeho spoločenské postavenie a členstvo v skupinách závisia od spoločensky atraktívneho sformovania a neustáleho prezentovania jeho osobnosti, schopností a zručností. Komercializácia tak preniká do všetkých oblastí života, kde svojím dôrazom na ekonomickú bilanciu ziskov a strát (napr. aj pri plánovaní dieťaťa alebo pri zvažovaní trvania manželstva) často spôsobuje veľké problémy. V žurnalistike v podmienkach trhovej ekonomiky predstavuje komercializácia taký spôsob výberu, spracovania a zverejňovania informácií, ktorý zaručuje, aby sa vydavateľom alebo redakciám tlačených periodík či elektronických masmédií náklady na vznik, šírenie a pôsobenie informácií vrátili v podobe maximálneho zisku. Preferujú preto uverejňovanie informácií, ktorých získavanie a šírenie je lacné a ktoré sú medzi recipientmi obľúbené pre svoju tematiku, grafickú podobu a orientáciu na trhové správanie bežných ľudí, čo spôsobuje vysoký dopyt a súčasne zvyšuje podnikateľský zisk. Informácie sa cielene vyhľadávajú, upravujú a šíria tak, aby zasiahli čo najväčší mediálny trh, ktorý ich nakupuje ako komoditu vo forme tlačovín a televíznej, rozhlasovej, internetovej a i. reklamy. Zadávatelia reklamy tak niekedy spätne ovplyvňujú obsah periodika či štruktúru vysielania. Prvé pokusy o komercializáciu boli zaznamenané už v 30. a 40. rokoch 19. stor. v USA vznikom tzv. šestákovej (lacnej) tlače a žltej tlače, ktorá sa predávala pod cenu, čo museli vydavatelia kompenzovať príjmami z inzercie; 2. ekon. komercializácia predaja — uvedenie produktu alebo služby na trh; → merchandising.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Komercializácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komercializacia