komentátor

Text hesla

komentátor [lat.] —

1. osoba (zvyčajne novinár) vyjadrujúca sa k aktuálnym udalostiam. Opisuje, analyzuje a hodnotí určité javy, deje či situácie v spoločnosti a zaujíma k nim stanovisko na základe zosumarizovaných faktov, ktoré vysvetľuje a argumentačne dopĺňa v ich historických či logických súvislostiach (často aj so subjektívnym pohľadom), rozoberá príčiny a následky, a tak vytvára určitý názor. Výsledkom jeho práce je komentár. Komentátor sa uplatňuje najmä v textovej, ale aj v audiálnej a v audiovizuálnej žurnalistike, podľa spracúvanej témy sa vyjadruje k vnútro- a zahraničnopolitickým, ekonomickým, kultúrnym, spoločenským a športovým témam. Moderné denníky a týždenníky na Slovensku dodržiavajú zásadu, že komentátor nie je súčasne aj redaktorom, aby sa mohol koncentrovať len na svoju publicistickú činnosť a nebol ovplyvňovaný okolnosťami, ktorým je vystavený redaktor pracujúci v teréne;

2. osoba vysvetľujúca (komentujúca) práve prebiehajúcu, najčastejšie športovú al. spoločenskú udalosť, napr. športový komentátor.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Komentátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komentator