kombinovaná nomenklatúra

Text hesla

kombinovaná nomenklatúra, KN — systém kódovania a sadzbového zatrieďovania tovarov v Spoločnom colnom sadzobníku colnej únie na účely colného prerokovania zásielky do navrhovaného colného režimu (colná nomenklatúra, colný sadzobník) a získavania údajov potrebných pri zostavovaní štatistík dovozu alebo vývozu tovarov (štatistická nomenklatúra). Slúži na dosiahnutie jednotnej klasifikácie tovaru vo všetkých členských štátoch Svetovej obchodnej organizácie. Umožňuje vytvárať medzinárodnú obchodnú štatistiku a viesť rokovania v oblasti liberalizácie medzinárodného obchodu. KN bola zavedená 1987 nariadením Rady EHS a doplnená v zmysle zmien uskutočnených na základe rozhodnutí Rady Európskej únie z 2010 a 2016, odráža medzinárodné záväzky uzavreté Európskou úniou podľa Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru prijatého 1983 v Bruseli. Vychádza z harmonizovaného systému (HS), je založená na opise a numerickom označení tovaru tzv. osemmiestnym číselným znakom. Podľa KN možno tovar v colnom sadzobníku systematicky zatriediť do 21 tried a 99 kapitol, pričom každá kapitola sa člení na podkapitoly, ktoré sa delia na podpoložky. KN pri označení tovaru preberá prvých šesť číselných znakov z číselného označenia tovaru podľa HS a pridáva siedmy a ôsmy číselný znak ako podpoložku KN. K jednotlivým podpoložkám sú priradené colné sadzby, ktoré sú obsiahnuté v Spoločnom colnom sadzobníku. Dovážaný (vyvážaný) tovar tak získa požadovaný osemmiestny kód tovarovej nomenklatúry, ktorý ho presne označuje. KN sa priebežne aktualizuje, aby zohľadňovala zmeny požiadaviek týkajúcich sa štatistík a obchodnej politiky Európskej únie, technologický a obchodný vývoj, ako aj potrebu zosúladiť či objasniť texty a zmeny v odkazoch po nadobudnutí účinnosti Colného kódexu Európskej únie. S cieľom jednotného uplatňovania obchodnej a tarifnej legislatívy Európskej únie voči tretím krajinám (nečlenom únie) bol zavedený systém TARIC (Tarif intégré des Communautés européenes, angl. Integrated Tariff of the European Communities), ktorý okrem osemmiestnych kódov kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka obsahuje aj ďalší dvojmiestny kód – tzv. podpoložku TARIC-u (9. a 10. číselný znak), alebo štvormiestny kód – tzv. prídavné kódy TARIC-u (11. – 14. číselný znak).

Zverejnené 28. októbra 2018.

Kombinovaná nomenklatúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kombinovana-nomenklatura