Komárek, Julius Miloš

Text hesla

Komárek, Julius Miloš, 15. 8. 1892 Železná Ruda, okres Klatovy – 7. 2. 1955 Praha — český zoológ a entomológ.

V rokoch 1916 – 21 bol profesorom prírodopisu na obchodnej akadémii v Prahe, v rokoch 1919 – 54 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzite v Prahe (1925 – 33 mimoriadny, od 1933 riadny profesor, 1947 – 48 dekan fakulty). Bol zakladateľom a v rokoch 1921 – 45 riaditeľom oddelenia ochrany lesa (neskorší Ústav pro ochranu lesa; dnes Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) v Jílovišti-Strnadoch (pri Prahe), v roku 1954 spoluzakladateľom Entomologického laboratória Českej akadémie vied v Prahe. Zaoberal sa lesníckou entomológiou (najmä bionómiou mníšky), biológiou poľovnej zveri a zoológiou ploskulíc (Turbellaria), usiloval sa o uplatňovanie vedeckých poznatkov v praxi, a to najmä pri ochrane lesov, v poľovníctve a v rybárstve. Ako prvý v strednej Európe nariadil v roku 1926 letecké rozprašovanie insekticídov proti mníške obyčajnej. Zúčastnil sa viacerých prírodovedeckých expedícií na Balkánsky polostrov a na Slovensku (najmä so zameraním na ochranu lesov v Karpatoch). Vyslovil požiadavku zriadenia národného parku v Tatrách a na Šumave. Bol autorom a spoluautorom 170 vedeckých a populárno-vedeckých článkov, monografií, napr. Mnišková kalamita v letech 1917 – 1927 (1931), vysokoškolských učebníc Všeobecná zoologie (1940), Bezobratlí I (1943), Bezobratlí II (1949), Zoologie bezobratlých I (1952) a Lesnická zoologie (1954), populárno-vedeckých kníh, napr. Neznámá Makedonie (1940), Neznámá tvář Prahy (1941), Lovy v Karpatech (1942) a Milování v přírodě (1946). Člen České akademie věd a umění a Královskej českej společnosti nauk, od roku 1953 člen korešpondent ČSAV, v rokoch 1934 – 55 prezident Československej zoologickej spoločnosti.

Zverejnené 30. júna 2023.

Komárek, Julius Miloš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komarek-julius-milos