kolmosť

Text hesla

kolmosť, ortogonalita — označenie vyjadrujúce vzájomnú polohu dvoch útvarov (napr. dvoch priamok, dvoch rovín, ale i priamky a roviny) v euklidovskom priestore, ktoré zvierajú pravý uhol, t. j. uhol 90°. Vzťah kolmosti sa analyticky definuje pomocou skalárneho súčinu aj vo viacrozmerných priestoroch. Kolmosť je fundamentálny pojem v euklidovskej geometrii, ktorý sa využíva v euklidovských konštrukciách v syntetickej geometrii, ako aj v analytických výpočtoch a ďalších operáciách súvisiacich so skalárnym súčinom v analytickej geometrii.

Text hesla

kolmosť, ortogonalita — označenie vyjadrujúce vzájomnú polohu dvoch útvarov (napr. dvoch priamok, dvoch rovín, ale i priamky a roviny) v euklidovskom priestore, ktoré zvierajú pravý uhol, t. j. uhol 90°. Vzťah kolmosti sa analyticky definuje pomocou skalárneho súčinu aj vo viacrozmerných priestoroch. Kolmosť je fundamentálny pojem v euklidovskej geometrii, ktorý sa využíva v euklidovských konštrukciách v syntetickej geometrii, ako aj v analytických výpočtoch a ďalších operáciách súvisiacich so skalárnym súčinom v analytickej geometrii.

Zverejnené 7. decembra 2020.

Kolmosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolmost