kolicíny

Text hesla

kolicíny [lat.] — exoproteíny s antibiotickými vlastnosťami produkované niektorými kmeňmi baktérií z čeľade Enterobacteriaceae, predovšetkým druhom Escherichia coli (odtiaľ názov), primárne aktívne proti niektorým citlivým kmeňom enterobaktérií.

Kolicíny sú kódované na kolicínových plazmidoch (Col plazmidy), ktoré nesú gény na syntézu toxických proteínov (kolicínov); spektrum ich účinku je však obmedzené na citlivé baktérie rovnakého alebo príbuzného druhu. Prvou fázou účinku kolicínov je väzba na špecifický receptor vonkajšej membrány na bunkovom povrchu citlivej (hostiteľskej) bunky, po nej nasleduje translokácia (prechod) bunkovou membránou a nakoniec cytotoxický efekt kolicínov na citlivú bunku. Internalizácia (vniknutie) kolicínov do cieľovej bunky vyžaduje energiu a zavisí od prítomnosti membránového potenciálu na cytoplazmatickej membráne. V cieľovej bunke môže kolicín vytvoriť pór v cytoplazmatickej membráne, čím dôjde ku kolapsu membránového potenciálu a k uvoľňovaniu iónov z bunky, ďalej pôsobiť ako deoxyribonukleáza alebo ribonukleáza alebo inhibovať syntézu peptidoglykánu. Bunky v okolí bunky produkujúcej kolicín nie sú citlivé na kolicín (sú imúnne proti nemu), ak obsahujú plazmid kódujúci rovnaký kolicín. Imunitu zabezpečuje konštitutívne produkovaný proteín kódovaný na plazmide, ktorý inhibuje aktivitu príslušného kolicínu.

Zverejnené 13. júna 2023.

Kolicíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koliciny