kolácia

Text hesla

kolácia [lat.] —

1. → kolacionovanie;

2. práv. lat. collatio — v dedičskom práve započítanie do dedičstva. Pri dedení zo zákona sa dedičovi započíta do jeho dedičského podielu všetko, čo dostal bezplatne (s výnimkou darovania bežných darov) od poručiteľa počas jeho života. Ak je dedičom vzdialenejší potomok poručiteľa, napr. vnuk, do jeho dedičského podielu sa započíta i hodnota darov, ktoré od poručiteľa dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu sa započítanie urobí iba vtedy, ak poručiteľ dal na to príkaz alebo ak by bol obdarovaný dedič neodôvodnene zvýhodnený oproti potomkom poručiteľa. Kolácia sa vykoná na základe výpočtu tzv. kolačnej podstaty (súčet celkovej hodnoty dedičstva a darov, ktoré majú byť započítané, pričom sa vychádza z ceny veci v čase darovania), z ktorej sa vypočíta dedičský podiel jednotlivých dedičov. Obdarovaný dedič dostane dedičský podiel znížený o hodnotu daru, ktorý dostal od poručiteľa; nie je však povinný čokoľvek z darovaného majetku do dedičstva vracať.

Zverejnené 26. apríla 2023.

Kolácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolacia