Kokavec, Milan

Text hesla

Kokavec, Milan, 24. 5. 1965 Bratislava — slovenský lekár, ortopéd, syn Milana Kokavca (*1927, †2004). R. 1989 – 99 pôsobil na I. ortopedickej klinike Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice, od 2000 na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita), od 2004 prednosta Detskej ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave; 2011 profesor. Absolvoval študijné pobyty v Česku, Dánsku, Izraeli a opakovane v Rakúsku.

Zaoberá sa vrodenými a vývinovými ochoreniami skeletu, korekciou uhlových a dĺžkových deformít skeletu, neuroortopédiou, onkoortopédiou a endoprotetikou. Od 2007 hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatrickú ortopédiu. Autor a spoluautor monografií Historický pohľad na vznik a rozvoj ortopédie a traumatológie (2004), Vývojová dysplázia bedrového kĺbu (2008), Aktuality z ortopedickej protetiky (2010) a 90 rokov ortopédie na Slovensku (2013), vysokoškolských učebníc Vybrané kapitoly z detskej ortopédie. Časť I (2003), Vybrané kapitoly z detskej ortopédie. Časť II (2003) a Aktuality z detskej ortopédie (2010), príručky Základy sonografie bedrových kĺbov novorodencov (2011) a viac ako 200 vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Od 1990 člen, od 2006 predseda Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, 2005 – 09 člen výkonného výboru Európskej pediatrickej ortopedickej spoločnosti (European Paediatric Orthopaedic Society), 2008 – 11 člen výboru Medzinárodnej federácie pediatrických ortopedických spoločností (International Federation of Paediatric Orthopaedic Societies), od 2006 národný delegát Európskej federácie ortopédie a traumatológie (European Federation of Orthopedics and Traumatology), od 2003 člen, od 2006 národný delegát Medzinárodnej spoločnosti ortopedickej chirurgie a traumatológie (Societé internationale de chirurgie orthopédique et de traumatologie), člen redakčnej rady viacerých odborných časopisov.

Zverejnené v marci 2017.

Kokavec, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokavec-milan-0