Kokavec, Milan

Text hesla

Kokavec, Milan, 29. 4. 1927 Liptovský Mikuláš – 6. 4. 2004 Bratislava — slovenský lekár, otec Milana Kokavca (*1965). R. 1951 – 2003 pôsobil v Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1967 – 92 prednosta ústavu, 1970 – 80 prodekan Lekárskej fakulty UK; 1973 profesor, 1987 DrSc.

Zaoberal sa súdnym lekárstvom, problematikou náhlej smrti najmä z príčin ochorenia srdca a ciev, diagnostickou hodnotou smrti utopením, premortálnymi a postmortálnymi biogénnymi reakciami organizmu, reakciou organizmu pri stavoch akútnej asfyxie, toxikológiou, ako aj vplyvom biologických činiteľov na dopravnú nehodovosť.

Autor a spoluautor monografie Fyziologické zväčšenie srdca (1964), vysokoškoských učebníc Príručka súdneho lekárstva (1972), Súdne lekárstvo (1987), Všeobecná chirurgia (1991) a Preventívna medicína (1992), viacerých učebných textov a odborných publikácií, o. i. Náhle úmrtia (1957), Vademecum medici (1974), Umiestnenie a rozlíšiteľnosť dopravného značenia z psychologického hľadiska (1979) a Dopravné úrazy chodca (1988), ako aj niekoľkých desiatok vedeckých a odborných článkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. R. 1960 – 86 vedecký sekretár, 1986 – 90 predseda Spolku slovenských lekárov v Bratislave, prezident Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti.

Zverejnené v marci 2017.

Kokavec, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokavec-milan