koincidenčná metóda

Text hesla

koincidenčná metóda — meracia metóda založená na registrácii súčasne sa vyskytujúcich dvoch alebo viacerých udalostí alebo udalostí s definovaným časovým odstupom. V jadrovej fyzike sa koincidenčná metóda používa napr. na určenie aktivity rádionuklidu, ktorý pri svojej premene emituje aspoň dva typy žiarenia. Meranie je založené na registrácii žiarenia detektormi, z ktorých každý je citlivý len na jeden typ žiarenia, a na následnom sledovaní časovej korelácie ich výstupných impulzov koincidenčným obvodom. Koincidenčnú metódu vyvinul nemecký fyzik W. Bothe (Nobelova cena 1954).

Zverejnené v marci 2017.

Koincidenčná metóda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koincidencna-metoda