Kohút, Anton

Text hesla

Kohút, Anton, 1. 6. 1940 Horovce, okres Michalovce – 22. 12. 2011 Košice — slovenský lekár a farmakológ. Od 1963 pôsobil v Ústave patológie a experimentálnej fyziológie, 1969 – 2011 v Ústave farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach (1972 – 85 prodekan, 1985 – 90 dekan fakulty), súčasne na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, výučbová základňa Prešov; 1984 DrSc., 1985 profesor. Absolvoval študijné pobyty v Leningrade (dnes Petrohrad, 1974) a v Moskve (1982).

Zaoberal sa farmakológiou žalúdkového vredu, apoptózou pri karcinogenéze a pľúcnym karcinómom. Autor a spoluautor viacerých monografií a vysokoškolských učebníc, napr. Všeobecná farmakológia (1994), Špecifická farmakológia (1997), Všeobecné základy účinku lieku (1999) a Základná farmakológia a farmakoterapia, 12 učebných textov, ako aj 197 vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Člen mnohých vedeckých rád a komisií, nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kohút, Anton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohut-anton