Kohézny fond

Text hesla

Kohézny fond — fond Európskej únie určený na podporu projektov v oblasti životného prostredia a dopravy v najmenej prosperujúcich členských štátoch Európskej únie (takých, ktorých hrubý národný produkt na 1 obyvateľa je menší než 90 % priemeru Európskej únie). Bol založený 1994 na základe Zmluvy o Európskej únii (v platnosti od 1993) s cieľom znížiť hospodársku a sociálnu nesúrodosť Európskej únie, podporiť trvalo udržateľný rozvoj a vytvoriť predpoklady na vytvorenie Hospodárskej a menovej únie a čo najskoršie prijatie spoločnej meny euro v čo najväčšom počte členských štátov Európskej únie.

Špecifikum Kohézneho fondu spočiatku spočívalo v tom, že na rozdiel od štrukturálnych fondov nepodporoval projekty regionálneho alebo lokálneho charakteru, ale finančne mimoriadne nákladné dopravné infraštruktúrne projekty, ktoré národné vlády členských štátov predkladali na schválenie Európskej komisii (EK) v Bruseli. R. 1995 bolo 50 % finančných prostriedkov z Kohézneho fondu pridelených na financovanie projektov aj environmentálnej infraštruktúry. R. 2006 boli prijaté nové pravidlá kohéznej politiky Európskej únie obsiahnuté v balíku nariadení o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde. V súčasnosti podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach podlieha Kohézny fond rovnakým pravidlám programovania, správy a monitorovania ako štrukturálne fondy (Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond). V období 2014 – 20 sa vzťahuje na Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Súčasťou Kohézneho fondu sa stal nový nástroj Spájame Európu, ktorého cieľom je urýchlenie investovania v oblasti transeurópskych sietí (dopravných, energetických, telekomunikačných) a posilnenie účinku ich financovania z verejného i zo súkromného sektora, ako aj zvýšenie právnej istoty a dodržiavanie zásady technologickej neutrality. Budú sa z neho podporovať prioritné projekty európskeho záujmu tak, ako ich identifikovala Európska únia. Rada Európskej únie môže svojím rozhodnutím odňať finančnú pomoc z Kohézneho fondu v prípade, že členský štát vykazuje nadmerný verejný dlh, ktorý sa mu nepodarilo znížiť a ani nepodnikol potrebné opatrenia na jeho zníženie.

Zverejnené v marci 2017.

Kohézny fond [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohezny-fond