koercitometer

Text hesla

koercitometer [lat. + gr.], aj koercimeter — elektrický merací prístroj na meranie koercitivity. Princíp prístroja je založený na uvedení skúmanej vzorky do magneticky nasýteného stavu a na následnom zistení bodu s nulovou hodnotou magnetickej indukcie meraním síl pôsobiacich na skúmanú vzorku v magnetickom poli alebo pomocou Hallovho článku. V súčasnosti sa hodnota koercitivity najčastejšie určuje z nameraných hysteréznych kriviek, ktoré okrem zistenia koercitivity poskytujú aj ucelenejší pohľad na magnetické vlastnosti skúmanej vzorky.

Zverejnené v marci 2017.

Koercitometer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koercitometer