koercitívne pole

Text hesla

koercitívne pole — hodnota intenzity magnetického poľa, pri ktorej má látka (magnetikum) nulovú hodnotu magnetickej indukcie, ak cyklické premagnetovanie prebieha po ľubovoľnej súmernej hysteréznej slučke. Limitná hodnota koercitívneho poľa nameraná na maximálnej (limitnej) hysteréznej slučke je koercitivita.

Zverejnené v marci 2017.

Koercitívne pole [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koercitivne-pole