koeficient šírenia elektromagnetických vĺn

Text hesla

koeficient šírenia elektromagnetických vĺn — veličina charakterizujúca šírenie rovinnej harmonickej elektromagnetickej vlny v rozľahlom homogénnom prostredí. Vyjadruje zmenu amplitúdy a fázy vlny zapríčinenú vplyvom vlastností prostredia. Je to komplexné číslo γ = β + jα, kde reálna časť β je útlm (určuje tlmenie amplitúdy vlny) a imaginárna časť α fázová konštanta (aj fázový koeficient; určuje zmenu fázy vlny). Koeficient šírenia elektromagnetických vĺn závisí od materiálových parametrov prostredia (elektrickej vodivosti, permitivity a permeability) i od frekvencie šíriacej sa elektromagnetickej vlny.

Zverejnené v marci 2017.

Koeficient šírenia elektromagnetických vĺn [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koeficient-sirenia-elektromagnetickych-vln