koeficient polymolekulovosti

Text hesla

koeficient polymolekulovosti, koeficient polydisperznosti — číslo charakterizujúce rozmanitosť veľkosti (dĺžky) makromolekúl s rovnakým chemickým zložením v polyméri (→ polymolekulovosť). Vyjadruje sa ako pomer dvoch rôznych hodnôt priemernej molekulovej hmotnosti polyméru stanovených odlišnými, presne definovanými experimentálnymi postupmi. Čím sú tieto hodnoty rozdielnejšie, tým je polymér z hľadiska veľkosti jednotlivých makromolekúl nehomogénnejší. Koeficient polymolekulovosti významne ovplyvňuje podmienky tvarovania polyméru aj výsledné vlastnosti výrobkov z neho.

Zverejnené v marci 2017.

Koeficient polymolekulovosti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koeficient-polymolekulovosti