koeficient hydraulickej vodivosti vodou nasýteného pórovitého prostredia

Text hesla

koeficient hydraulickej vodivosti vodou nasýteného pórovitého prostredia, filtračný súčiniteľ — hydrol. kvantitatívna charakteristika schopnosti pórovitého prostredia (zemín) viesť kvapalinu (vodu) prúdením. Predstavuje koeficient úmernosti K medzi filtračnou rýchlosťou prúdenia vody a gradientom hydraulického tlaku v pórovitom prostredí. Hrubozrnné prostredia ako štrkopiesky a piesky majú relatívne vysoké hodnoty K (K = 10-3 m/s), a preto vedú vodu lepšie (voda v nich prúdi rýchlejšie) ako ťažké, ílovité zeminy a pôdy, ktoré majú veľmi nízke hodnoty K (K = 10-5 m/s).

Zverejnené v marci 2017.

Koeficient hydraulickej vodivosti vodou nasýteného pórovitého prostredia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koeficient-hydraulickej-vodivosti-vodou-nasyteneho-poroviteho-prostredia