koedukácia

Text hesla

koedukácia [lat.] — vzdelávanie a výchova žiakov obidvoch pohlaví v spoločných, zmiešaných triedach jednej školy (lat. coeducare = spolu vychovávať). Na Slovensku bola koedukácia v 2. pol. 19. stor. bežným spôsobom vzdelávania najmä v dedinských školách, v mestách sa žiaci vzdelávali v chlapčenských a dievčenských školách, podobne boli podľa pohlavia oddelené triedy aj v gymnáziách a odborných školách. Vzdelávanie v zmiešaných triedach bolo v ČSR uzákonené 1922 tzv. malým školským zákonom, na základe ktorého postupne dievčenské a chlapčenské triedy splynuli. Aj súčasný slovenský školský systém je založený na princípe koedukácie, niektoré vyučovacie predmety sa však vyučujú (podobne ako v minulosti) oddelene, napr. telesná a športová výchova. V zahraničí má okrem koedukačného vzdelávania dlhoročnú tradíciu aj oddelené vzdelávanie, a to najmä v súkromných školách, napr. v selektívnych prestížnych chlapčenských školách Eton College v Etone v grófstve Berkshire a Harrow School v Londýne a v dievčenskej škole Roedean School v Brightone.

Zverejnené v marci 2017.

Koedukácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koedukacia