Kočiš, František

Text hesla

Kočiš, František, 18. 8. 1928 Klčov, okres Levoča – 27. 10. 2013 Bratislava — slovenský jazykovedec. R. 1959 – 95 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave (JÚĽŠ SAV; 1981 – 90 vedúci oddelenia jazykovej kultúry, 1991 – 95 zástupca riaditeľa), súčasne 1968 – 72 na VŠMU v Bratislave, 1986 – 88 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, 1990 – 94 na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1992 – 2006 na Trnavskej univerzite (od 1992 na Fakulte humanistiky, dnes Filozofická fakulta; 1992 – 94 vedúci Katedry jazykov; 1995 – 2006 na Pedagogickej fakulte) v Trnave.

Zaoberal sa výskumom súčasného slovenského spisovného jazyka (syntax, lexikológia, lexikografia, teória spisovného jazyka a jazykovej kultúry, praktické otázky jazykovej kultúry, jazyková výchova) i sakrálnej tvorby. Autor monografií Zložené súvetie v slovenčine (1973), Podraďovacie syntagmy v slovenčine (1988) a Slovenčina moja (1990) a mnohých popularizačných článkov a príspevkov z oblasti jazykovej kultúry, spoluautor kolektívnych diel Slovník slovenského jazyka 2. – 6. zväzok (1960 – 68), Česko-slovenský slovník (1979) a Pravidlá slovenského pravopisu (o. i. aj posledné vydanie 2013) i učebníc slovenského jazyka pre školy.

Člen viacerých odborných komisií (napr. 1968 – 93 stály expert medzinárodnej komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, 1983 – 97 pravopisnej a od 1986 Ortoepickej komisie JÚĽŠ SAV) a redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov (napr. 1982 – 97 hlavný redaktor časopisu Slovenská reč).

Zverejnené v marci 2017.

Kočiš, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocis-frantisek