Knola

Text hesla

Knola — geomorfologický podcelok v záp. časti Volovských vrchov. V juž. časti budovaný kambricko-silúrskymi porfyroidmi a piesčitými fylitmi, v sev. časti devónskymi diabasmi, fylitmi a diabasovými tufitmi. Masívny chrbát tiahnuci sa v smere sever – juh je rozdelený dolinou Hnilca na dve časti: Veľkú Knolu (na severe), 1 266 m n. m., a Babinú (na juhu), 1 278 m n. m. Zalesnené neosídlené územie, odlesnená dolina Hnilca s významnou komunikačnou funkciou je poľnohospodársky vyžívaná.

Zverejnené v marci 2017.

Knola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knola