knižničné normy

Text hesla

knižničné normy — systém dokumentov stanovujúcich pravidlá (normy a štandardy) činnosti všetkých typov knižníc. Cieľom vytvárania knižničných noriem a ich aplikácie v knižničnej praxi je dosiahnuť kompatibilitu knižníc a ich systémov, ako aj ich interoperabilitu (schopnosť komunikovať časť svojho obsahu), a umožniť tak ich spoluprácu a poskytovanie vzájomných služieb.

Normalizačná činnosť v knižničnej oblasti sa na Slovensku realizuje preberaním noriem Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) a európskych noriem (EN; vypracované Európskym výborom pre normalizáciu) do sústavy Slovenských technických noriem (STN) prekladom alebo v origináli. Na medzinárodnej úrovni ju zastrešujú technické komisie (Technical Committee, TC) Medzinárodné organizácie pre normalizáciu, a to ISO/TC 46 Informácie a dokumentácia a ISO/TC 37 Terminológia, na Slovensku TK 69 (Technická komisia 69) Terminológia. Informácie a dokumentácia.

TK 69 sa orientuje na štandardizáciu princípov a metód v oblasti terminológie a v oblasti informácií a dokumentácie, pričom sa zameriava na tieto okruhy: medzinárodné štandardné identifikátory konkrétnych typov informačných zdrojov (Medzinárodné štandardné číslo knihy, ISBN; Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie, ISSN; Medzinárodné štandardné číslo hudobniny, ISMN; ap.), kódy krajín a jazykov, prepis a konverzia rôznych písem, terminológia z oblasti informačnej činnosti, aplikácia počítačov v knižničnej a informačnej činnosti, elektronické publikovanie, štatistika a sledovanie výkonov v knižniciach, prezentácia, identifikácia a popis informačných zdrojov (štandardné formáty na štruktúrovanie údajov, štandardy na obsah údajov, štandardy hodnoty údajov), fyzické uschovávanie zdrojov, digitálne knižnice, informačné prieskumové a vyhľadávacie protokoly, metadáta pre internetové zdroje (napr. Dublin Core), konceptuálny popis a modelovanie webových zdrojov (RDF, angl. Resource Description Framework), výmena informácií o objektoch kultúrneho dedičstva – norma CIDOC CRM (Koncepčný referenčný model Medzinárodného výboru pre dokumentáciu, angl. International Committee for Documentation Conceptual Reference Model), a i.

Zverejnené v marci 2017.

Knižničné normy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicne-normy