knižničná sieť

Text hesla

knižničná sieť

1. v súčasnosti už nepoužívaný termín na označenie knižničného systému;

2. sústava vzájomne prepojených knižníc, informačných pracovísk a úložísk (repozitárov; sieťovo prístupných systémov, v ktorých sú uložené digitálne objekty) existujúcich samostatne alebo nachádzajúcich sa v iných organizáciách (napr. vo výskumných centrách a v špecializovaných laboratóriách, ktoré majú špeciálne zbierky), ktorá umožňuje výmenu informácií a vzdialený prístup k nim v rámci určitej komunity alebo v rámci organizácií rovnakého alebo podobného typu (napr. sieť depozitných knižníc OSN v rámci Knižníc Spojených národov).

Zverejnené v marci 2017.

Knižničná sieť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicna-siet