Knižnice Londýnskej univerzity

Text hesla

Knižnice Londýnskej univerzity, angl. University of London Libraries — sieť knižníc Londýnskej univerzity pozostávajúca z ústrednej knižnice (Senate House Library, založenej 1838, od 1937 sídli v budove Senate House) uschovávajúcej zbierky z oblasti spoločenských vied a zo špecializovaných knižníc pri jednotlivých fakultách a ústavoch, ktoré podľa zamerania príslušnej fakulty alebo ústavu poskytujú knižničné zdroje z oblasti archeológie, histórie, vzdelávania, umenia, práva, germanistiky, orientalistiky, slovanských a východoeurópskych štúdií, ekonomiky, prírodných a technických vied, veterinárneho lekárstva, humánnej medicíny, farmácie ap.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnice Londýnskej univerzity [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznice-londynskej-univerzity