Kniška, Július

Text hesla

Kniška, Július, 21. 8. 1907 Spišská Nová Ves – 13. 4. 1988 Bratislava — slovenský hydrológ. R. 1931 – 49 pôsobil vo viacerých vodohospodárskych inštitúciách, 1949 – 69 na Krajskom národnom výbore (odbor vodného hospodárstva), 1969 – 74 na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva SSR a 1974 – 77 v Západoslovenských vodárňach a kanalizáciách v Bratislave. Zaoberal sa najmä projektovaním a realizáciou výstavby malých vodných nádrží, Šúrskeho kanála, ochranou pred povodňami na Ipli, Hrone a Dunaji, ako aj organizáciou protipovodňových opatrení počas povodní na Dunaji (1954, 1963, 1965). R. 1950 postavil prvé hydrotechnické laboratórium na Slovensku.

Zverejnené v marci 2017.

Kniška, Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniska-julius