knihovníctvo

Text hesla

knihovníctvo — v širšom, všeobecne zaužívanom význame náuka o knihách a o riadení knižníc, v užšom, odbornom význame praktická aplikácia knižničnej vedy, všetky odborné činnosti, operácie a úkony vykonávané v knižniciach profesionálne vyškoleným personálom (knihovníkmi) ako aktívnym sprostredkovateľom medzi používateľmi a informačnými zdrojmi; jedna z disciplín knižničnej a informačnej vedy. Zahŕňa predovšetkým organizáciu a riadenie knižníc, manažment informačných zdrojov (vyhľadávanie, získavanie, analýzu, interpretáciu, organizáciu, spracovanie, ochranu a konzervovanie informácií a ich rozličných prezentačných foriem), t. j. spravovanie knižničných fondov (ich budovanie, akvizíciu, spracovanie, sprístupňovanie) a knižničných katalógov, ďalej analýzu informačných potrieb používateľov a ich napĺňanie prostredníctvom knižnično-informačných služieb (práca s čitateľmi), aplikáciu informačných a komunikačných technológií vo všetkých knižnično-informačných procesoch a službách a i. Od pol. 20. stor. sa knihovníctvo adaptuje na informačnú sféru a na všeobecné uplatňovanie informačných a komunikačných technológií, na digitalizáciu, vznik nových nosičov informácií, nových druhov a typov analógových a digitálnych dokumentov, nových médií, ako aj na nové spôsoby šírenia a využívania informácií prostredníctvom internetu, sociálnych sietí ap. Knihovníctvo sa v súčasnosti globalizuje a aktívne podporuje globálnu výmenu i využívanie informácií a poznatkov, ktoré sú aj zásluhou nej dostupné prostredníctvom knižničných služieb čoraz širšiemu okruhu používateľov.

Zverejnené v marci 2017.

Knihovníctvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knihovnictvo