Knežo, Dušan

Text hesla

Knežo, Dušan, 19. 12. 1956 Michalovce — slovenský matematik. R. 1980 – 2015 pôsobil na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach (dnes Technická univerzita), 1995 – 2002 vedúci oddelenia aplikácie matematických metód Katedry aplikovanej matematiky, 2002 – 14 vedúci Katedry aplikovanej matematiky a informatiky, súčasne 2010 – 15 riaditeľ Ústavu špeciálnych technických vied Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 2003 – 11 prodekan fakulty, od 2015 pôsobí na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a súčasne ako riaditeľ Ústavu progresívnych technológií Fakulty výrobných technológií; 2011 profesor. Zaoberá sa kvalitatívnymi vlastnosťami riešení obyčajných diferenciálnych rovníc, ako aj matematickým modelovaním v biomedicínskom inžinierstve (vlastnosťami materiálov, meracími a diagnostickými systémami, prognózovaním a vyhodnocovaním diagnostických a liečebných postupov, modelovaním procesov) a v iných technických odboroch. Autor a spoluautor 85 odborných a vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, spoluautor monografií Biomechanika hybnosti (2007) a Identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze (2010), autor a spoluautor učebných textov a vysokoškolských učebníc, napr. Numerická matematika (2005), Biofyzika a biomechanika (2007) a Základné štatistické metódy (2011). R. 1996 člen redakčnej rady vedeckého časopisu Heuristics and Didactics of Sciences, od 2014 medzinárodného časopisu Interdisciplinarita v teórii a praxi (Interdisciplinarity in Theory and Practice). Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Knežo, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knezo-dusan