kmotrovstvo

Text hesla

kmotrovstvo — druh duchovného príbuzenstva formovaný cirkevnoprávnymi úkonmi a ľudovou spoločenskou-obradovou tradíciou. Vytvára sa na základe krstu alebo birmovky (birmovanie) medzi rodičmi krstňaťa alebo birmovanca a jeho krstnými alebo birmovnými rodičmi, v minulosti aj pri ľudových obradoch sprevádzajúcich prijatie dievky alebo mládenca medzi členov príslušnej sociálnej skupiny (mládenecký spolok, kmotrovstvo na robotách alebo na púťach).

Krstní alebo birmovní rodičia mali v rámci príbuzenstva dôležité postavenie. Ich status bol vymedzený vzťahom ku krstňaťu alebo k birmovancovi a k jeho rodičom (kmotor, kmotra). Kmotrovstvom spriaznení ľudia mali dôležitú úlohu v obradoch životného cyklu (vádzka, svadba, pohreb). Z kmotrovstva vyplývalo aj upevňovanie vzájomných vzťahov medzi skmotrenými rodinami (rodinné oslavy, návštevy v čase hodov alebo zabíjačky). Význam kmotrovstva ako dôležitého príbuzenského vzťahu pretrváva aj v súčasnej slovenskej spoločnosti a odráža sa v rodinnom i v spoločenskom živote.

Zverejnené v marci 2017.

Kmotrovstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmotrovstvo