Kminiak, Milan

Text hesla

Kminiak, Milan, 26. 8. 1937 Kráľová, dnes mestská časť Zvolena — slovenský zoológ a krajinný ekológ. R. 1961 – 2004 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 2000 – 01 aj na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a 2002 – 03 na Fakulte prírodných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici; 2001 profesor. Zaoberá sa najmä zoológiou stavovcov (špecializuje sa na obojživelníky, plazy a drobné zemné cicavce), všeobecnou a krajinnou ekológiou, ekológiou živočíchov s ohľadom na ochranu prírody na príklade stavovcov a metódami krajinnoekologického plánovania so zameraním na typológiu vodných biotopov, na vymedzovanie projektov územných systémov ekologickej stability a bioregionalizačných projektov, ako aj environmentálnou výchovou.

Autor a spoluautor viac ako 86 vedeckých prác publikovaných doma i v zahraničí, 9 skrípt, vedeckej monografie Hryzec vodný (Arvicola terrestris L. 1758, Microtidae, Rodentia) na Slovensku (nem. Die Grosse Wühlmaus (Arvicola terrestris L. 1758, Microtidae, Rodentia) in der Slowakei, 1989), 9 kapitol vo vedeckých monografiách publikovaných doma i v zahraničí, 2 odborných prekladov kníh, ako aj mnohých odborných a populárnych článkov. Člen viacerých odborných asociácií a združení, nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kminiak, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kminiak-milan