Kmety, Emil

Text hesla

Kmety, Emil, 6. 9. 1923 Trnava – 11. 1. 2003 Bratislava — slovenský lekár, epidemiológ. R. 1948 – 58 pôsobil v Ústave hygieny, 1958 – 62 vedúci Ústavu mikrobiológie Lekárskej fakulty UK, 1963 – 86 vedúci Katedry, resp. prednosta Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1960 – 64 prodekan fakulty, zakladateľ a 1962 – 69 prvý vedúci Ústavu epidemiológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (dnes Ústav verejného zdravotníctva); 1974 DrSc., 1976 profesor (prvý v odbore epidemiológia na Slovensku).

Zaoberal sa epidemiológiou zoonóz: lymskou boreliózou, tularémiou, najmä však leptospirózami, bakteriálnymi pôvodcami leptospír (potvrdil existenciu 18 sérovarov leptospír na území Slovenska) a ich taxonomickým zaraďovaním. Zaviedol metodiku sérovarovej diferenciácie pomocou faktorových sér (podľa neho nazvaný jeden z genotypov leptospír Leptospira kmetyi), ako aj sérologickú diagnostiku lymskej boreliózy s typovým kmeňom a neskôr aj s endemickým izolátom. Ako v jednej z prvých krajín v str. a vých. Európe študoval na Slovensku legionársku chorobu, podieľal sa na stanovení rizika legionelových infekcií v nemocničných a komunitných podmienkach a na sledovaní prameňov nákazy vyšetrovaním rôznych druhov živočíchov.

Autor a spoluautor viacerých monografií, učebných textov a učebníc, napr. Prírodné ohniská nákaz (1956), Mikrobiologické vyšetrovacie metódy (1966), Epidemiológia (1983), Špeciálna epidemiológia (1985), ako aj okolo 130 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch. Člen viacerých domácich a zahraničných odborných spoločností, dlhoročný predseda Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, od 1968 člen komisie WHO pre zoonózy, vedúci referenčného centra pre leptospirózy, 1986 – 90 člen taxonomickej subkomisie pre leptospirózy pri Medzinárodnej asociácii mikrobiologických spoločností. Nositeľ mnohých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kmety, Emil [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmety-emil