Kmeť, Stanislav

Text hesla

Kmeť, Stanislav, 29. 5. 1931 Bzenica, okres Žiar nad Hronom – 25. 3. 2004 Košice — slovenský úpravárenský odborník, otec Stanislava Kmeťa, manžel Dagmar Kmeťovej. R. 1957 – 2000 pôsobil na Baníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (dnes Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; 1969 – 96 vedúci Katedry úpravníctva a ochrany životného prostredia a prodekan fakulty pre vedu a výskum); 1983 profesor. Zaoberal sa najmä výskumom procesov úpravníctva, špeciálne flotačným rozdružovaním, úpravou priemyselných odpadov, ako aj problematikou recyklácie a využitia jej zložiek. Absolvoval viacero študijných pobytov a vedeckovýskumných stáží na úpravníckych pracoviskách v bývalých štátoch RVHP, v štátoch záp. Európy (Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko a i.), v Brazílii a v USA.

Autor a spoluautor vyše 140 vedeckých a odborných prác publikovaných doma i v zahraničí, celoštátnej vysokoškolskej učebnice Flotácia (1992), jedného realizovaného patentu a 165 expertíznych a znaleckých posudkov a recenzií. Člen viacerých odborných komisií a združení. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeť, Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmet-stanislav-0