Kmeť, Stanislav

Text hesla

Kmeť, Stanislav, 6. 3. 1957 Přerov, ČR — slovenský stavebný odborník, syn Stanislava Kmeťa a D. Kmeťovej. Od 1982 pôsobí na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (2010 – 15 riaditeľ Ústavu inžinierskeho staviteľstva; 1991 – 94 prodekan, 2000 – 07 dekan fakulty, 1994 – 97 a 2007 – 15 prorektor, od 2015 rektor univerzity); 2000 profesor. Zaoberá sa teóriou spoľahlivosti, tvorbou výpočtových modelov a navrhovaním novodobých veľkorozponových kovových konštrukcií s dôrazom na štúdium odozvy prvkov a tvoriacich podsystémov so zohľadnením pružnej a nepružnej oblasti namáhania a časovo závislých efektov. Skúma mechanizmus pretvárania adaptívnych lanových, membránových a tensegrity konštrukcií. Autor a spoluautor 5 kníh, napr. Kovové membrány v novodobých konštrukciách fixných a mobilných striech (1999), viac ako 90 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a viac ako 40 realizovaných projektov (napr. projekt statiky nosnej konštrukcie Košického štadióna L. Trojáka – Steel Arény v Košiciach, 1996). Člen viacerých slovenských a medzinárodných vedeckých spoločností i redakčných rád odborných časopisov. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeť, Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmet-stanislav