Kmeť, Ján

Text hesla

Kmeť, Ján, 10. 6. 1848 Dolná Mičiná, okres Banská Bystrica – 3. 10. 1931 Banská Bystrica — slovenský pedagóg a matematik. R. 1860 – 65 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a 1865 – 68 v Banskej Štiavnici, 1868 – 71 evanjelickú teológiu v Bratislave, zaoberal sa aj filozofiou a pedagogikou (1874 zložil odbornú pedagogickú skúšku z matematiky a fyziky). R. 1875 – 76 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Halle. R. 1871 – 72 pôsobil ako vychovávateľ v Krnči, 1872 – 1904 a 1920 – 21 ako učiteľ na nižšom chlapčenskom evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici, medzitým na nútenom predčasnom dôchodku.

Obhajoval dôležitosť humanitného gymnaziálneho vzdelania. Vo výučbe kládol dôraz na etickú a estetickú výchovu a dbal o harmonický rozvoj osobnosti žiaka. Propagoval možnosť vzdelávania širokých vrstiev a podporoval žiakov z nemajetných rodín. Okrem maďarského a nemeckého jazyka používal vo vyučovaní aj slovenčinu, čím prispel k výchove národne uvedomelej inteligencie; k jeho žiakom patrili M. Kukučín, S. Zoch a i. Založil Katedru slovenskej reči v Banskej Bystrici, ktorá združovala slovenských pedagógov, a vypracoval memorandum so zámerom vytvoriť z Banskej Bystrice kultúrne a školské centrum. Publikoval (väčšinou anonymne) v slovenských a maďarských periodikách, jeho rukopisné spomienky sú prameňom informácií o dejinách slovenského školstva v 2. pol. 19. stor. Autor rukopisu Spolok Detvan v Prahe (okolo 1883) a práce Z básnických prvotín Jána Kollára v Banskej Bystrici z roku 1812 (1893).

Zverejnené v marci 2017.

Kmeť, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmet-jan