kmeňové imanie

Text hesla

kmeňové imanie — čistá hodnota majetku štátneho podniku, ktorá mu bola zverená pri jeho založení. Štátny podnik hospodári s vecami a majetkovými právami, ktoré sú majetkom v štátnom vlastníctve. Výška kmeňového imania je uvedená v zakladacej listine štátneho podniku a zapisuje sa do obchodného registra. V súkromných podnikateľských subjektoch a obchodných spoločnostiach sa na označenie čistej hodnoty majetku používa pojem základné imanie.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeňové imanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmenove-imanie