kľúčový priemysel

Text hesla

kľúčový priemysel — rozhodujúce (dôležité, hlavné) odvetvie národného hospodárstva štátu, ktoré dosahuje najväčšiu a najdôležitejšiu produkciu tovarov a služieb a najväčšou mierou sa podieľa na ekonomickom raste. Podniky (firmy) kľúčového priemyslu sú väčšinou aj hlavnými zamestnávateľmi, v danom odvetví pracuje veľké množstvo obyvateľstva. Kľúčový priemysel sa v jednotlivých štátoch posudzuje z viacerých hľadísk a môže predstavovať rôzne odvetvia národného hospodárstva, napr. v Slovenskej republike je z hľadiska zamestnanosti kľúčovým priemyslom stavebníctvo, z hľadiska priemyselnej výroby automobilový priemysel. Podľa národnej Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE (fr. Nomenclature des activités économiques) spracovanej Štatistickým úradom SR predstavoval celkový podiel automobilového priemyslu na priemyselnej produkcii SR za rok 2015 okolo 44 % a na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) okolo 13 %; najväčší podiel na dosiahnutých výsledkoch mali automobilové závody Volkswagen Slovakia, a. s., Kia Motors Slovakia, spol. s r. o., a koncern PSA Peugeot Citroën Slovakia.

Zverejnené v marci 2017.

Kľúčový priemysel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klucovy-priemysel