kľúčové podnety

Text hesla

kľúčové podnety — špecifické podnety, ktoré v centrálnej nervovej sústave živočícha spúšťajú geneticky podmienený mechanizmus (v niektorých prípadoch aj modifikovaný skúsenosťou a učením sa) na vyvolanie určitej vrodenej formy správania zvieraťa; → inštinktívne správanie živočíchov. Rozlišujú sa optické (napr. ak húsatá uvidia dravca, ich vrodeným správaním je útek), akustické (napr. vtáčí spev vo vlastnom teritóriu vyvoláva pri ostatných jedincoch rovnakého druhu útek), dotykové (napr. pri kŕmivých vtákoch potravné správanie ešte slepého mláďaťa, teda otvorenie zobáka pri dotyku rodiča) a chemické (napr. motýlí samček zacíti pach samičky a jeho vrodeným správaním je snaha o rozmnožovanie) kľúčové podnety.

Charakter kľúčových podnetov je podmienený medzidruhovými rozdielmi živočíchov vo výkonnosti zmyslových orgánov a nervovej sústavy. Na spustenie správania zvyčajne nestačí jeden kľúčový podnet, ale je ich potrebných viac, t. j. dochádza k ich spájaniu (sumarizácii), napr. pri húsatách nestačí len silueta dravca, ale aj jeho pohyb. Pri chýbaní kľúčového podnetu v prostredí prebieha tzv. vákuová aktivita (reakcia naprázdno), napr. tokanie samčekov spevavcov na neživé objekty. Kľúčové podnety môžu byť aj nadoptimálne, napr. vtáky uprednostňujú veľké atrapy vajec pred vlastnými, menšími vajíčkami. Komplexným kľúčovým podnetom vyvolávajúcim vrodené opatrovateľské správanie sú tvárové znaky mláďat živočíchov.

Zverejnené v marci 2017.

Kľúčové podnety [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klucove-podnety