kľúčová zložka

Text hesla

kľúčová zložka — reaktant chemickej reakcie, ktorý je z ekonomického hľadiska najcennejší. V chemickej priemyselnej výrobe je dôležité, aby sa čo najväčšie množstvo tohto reaktanta využilo na tvorbu produktu, teda aby konverzia bol čo najväčšia. Dosahuje sa to optimalizáciou množstva ostatných reaktantov (často sa používajú v stechiometrickom nadbytku), voľbou vhodného rozpúšťadla, teploty, tlaku a i. podmienok reakcie, v prípade rovnovážnych reakcií aj odstraňovaním jedného z produktov z reakčnej sústavy. Kľúčová zložka je zvyčajne aj limitujúcou zložkou reakcie a býva základom na výpočet stupňa konverzie reakcie, resp. teoretického výťažku hlavného produktu. Ak je chemická reakcia vyjadrená všeobecným zápisom aA + bB → cC + dD, kde A, B sú východiskové zlúčeniny, C, D produkty chemickej reakcie, a, b, c, d ich stechiometrické koeficienty a zlúčenina A je kľúčová zložka, z jedného mólu A môže teoreticky vzniknúť c/a mólov produktu C, resp. d/a mólov produktu D.

Zverejnené v marci 2017.

Kľúčová zložka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klucova-zlozka