kľučiar

Text hesla

kľučiar, lat. claviger, cellarius — v stredovekom Uhorsku zemepanský úradník, správca panských pivníc. Mal na starosti alkoholické nápoje (víno, pivo, pálenku) v panských pivniciach, hospodárenie a manipuláciu s nimi, kontrolu ich predaja na jarmokoch a trhoch, ako aj ich vývoz. Spravoval alodiálne vinice (→ alód) a hospodáril s nakúpeným vínom alebo s vínom získaným z poddanských dávok. V stredoveku predstavovali alkoholické nápoje popri obilí druhý najvýznamnejší produkt zemepanských majetkov a príjem z čapovania nápojov tvoril významný podiel z celkových príjmov hradných panstiev. Právo výčapu patrilo k menším regálnym právam zemepána a vykonávalo sa v zemepanských hostincoch alebo krčmách, kde sa povinne čapovali produkty panských pivníc. Na menších panstvách bola funkcia kľučiara spojená s funkciou obilníka (frumentára), pokladníka (perceptora) alebo správcu (provízora).

Zverejnené v marci 2017.

Kľučiar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kluciar