Klos, Pavol

Text hesla

Klos, Pavol, aj Paulus Khlosz, 17. – 18. stor. — uhorský právnik, advokát a notár. Pôsobil ako advokát a notár Ostrihomskej kapituly (1543 – 1820 sídlila v Trnave), 1723 – 59 profesor uhorského procesného práva a súdnej organizácie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a tabulárny sudca Komárňanskej stolice. Zaoberal sa procesným právom cirkevných a stoličných súdov, v diele Praxis seu forma processualis fori spiritualis in Mariano-Apostolico Hungariae Regno usu recepta (Trnava, 1756) detailne rozoberá súdne konanie pred cirkevnými súdmi v Uhorsku. Zachovalo sa viacero jeho prednášok v rukopise.

Zverejnené v marci 2017.

Klos, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klos-pavol