kliváž

Text hesla

kliváž [angl.], aj sekundárna foliácia — geol. deformačná plošná štruktúra vznikajúca druhotne (tektonicky) v horninách ako prednostná orientácia minerálov pozdĺž oslabených plôch odlučnosti, na ktorých dochádza k ľahšiemu rozpadu horniny. Kliváž je typická najmä pre slabometamorfované horniny. Na rozdiel od puklín sú plochy kliváže paralelné a horninu výrazne prestupujú. Kliváže sa viažu na horniny, ktoré mali pred deformáciou výraznú vrstevnatosť alebo bridličnatosť. Z genetického hľadiska sa rozlišuje puklinová (lokalizovaná v blízkosti puklín a zlomov), krenulačná (vzniká zvrásnením starších planárnych deformácií, jej plochy sú orientované naprieč staršími deformáciami) a i. kliváže. Na Slovensku sa termín kliváž v geológii používa iba pri slabometamorfovaných horninách, pri regionálne metamorfovaných horninách s plošnou nehomogenitou sa používa termín metamorfná bridličnatosť. V anglicky hovoriacich krajinách je termín kliváž (cleavage) širší a zahŕňa aj bridličnatosť vysokometamorfovaných hornín. Kliváž predstavuje jeden z dôležitých indikátorov pri poznávaní geologickej stavby a riešení rôznych štruktúrno-tektonických problémov.

Zverejnené v marci 2017.

Kliváž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klivaz