klíringové zúčtovanie

Text hesla

klíringové zúčtovanie, aj clearingové zúčtovanie — bezhotovostné vyrovnávanie platobných operácií (pohľadávok a záväzkov) prostredníctvom zúčtovacieho agenta (t. j. sprostredkovateľa, napr. centrálnej banky). V súčasnosti sa najčastejšie používa v bankovníctve.

Podľa spôsobu vyrovnávania platobných operácií sa rozlišujú dva typy zúčtovania: netto klíringové zúčtovanie a brutto klíringové zúčtovanie. Netto klíringové zúčtovanie spočíva v záverečnom porovnávaní záväzkov a pohľadávok evidovaných na klíringových účtoch, ktoré sa vzájomne započítajú a výsledkom je celkový debetný alebo kreditný zostatok voči určitému subjektu (vyrovnávajú sa len klíringové špičky). Rizikom takého zúčtovania je možnosť vzniku druhotnej platobnej neschopnosti komerčných bánk. Brutto klíringové zúčtovanie predstavuje zúčtovanie každej platobnej položky osobitne, t. j. banka osobitne uhrádza každý záväzok zo svojich pohľadávok, a platba sa uskutoční len v prípade dostatku platobných prostriedkov banky na jej klíringovom účte. Týmto spôsobom sa zabezpečuje likvidita jednotlivých bánk i bankového systému, ako aj právna istota príjemcov platieb o úhrade ich pohľadávok. V podmienkach brutto klíringového zúčtovania sa rozlišujú 2 systémy zúčtovania: 1. brutto klíringové zúčtovanie v reálnom čase (angl. Real Time Gross Settlement, RTGS), v ktorom sa spracúvajú platby v reálnom čase za sebou, ako aj platby, na ktoré má platiteľ na svojom účte dostatok peňažných prostriedkov. Riziko vzniká, ak jeden z účastníkov systému nemá na splnenie svojich záväzkov dostatok peňažných prostriedkov, a dochádza k ohrozeniu ostatných účastníkov platobného styku, ako aj celého platobného systému (domino efekt); 2. brutto klíringové zúčtovanie na konci dňa (angl. End-of-Day Gross Settlement, EDGS), pri ktorom sa platobné príkazy preberajú počas dňa, finálne zúčtovanie sa však robí až na konci dňa. Uplatňuje sa zásada vnútrodennej finality, teda každý platobný príkaz sa realizuje v ten deň, keď bol poslaný. Predchádza sa tak nahromadeniu neuhradených platobných príkazov nesolventných účastníkov platobného systému. Problémy s vnútrodennou likviditou sa riešia prostredníctvom vnútrodenných úverov od centrálnej banky alebo úvermi od iných bánk na medzibankovom trhu.

Zverejnené v marci 2017.

Klíringové zúčtovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliringove-zuctovanie