klíringová platobná dohoda

Text hesla

klíringová platobná dohoda, aj clearingová platobná dohoda — zmluvná úprava platobného styku, dohoda o bezhotovostnom platobnom styku formou klíringu medzi bankami jednotlivých krajín, ktoré sa zaväzujú zabezpečovať zúčtovanie vzájomných záväzkov a pohľadávok na klíringovom účte vedenom v klíringovej banke. Klíringová platobná dohoda vymedzuje spôsob plnenia povinností prevádzkovateľov platobného systému, ktorý je upravený záväznými ustanoveniami, a stanovuje ďalšie podmienky (určuje klíringové banky, zriadenie klíringových účtov, zúčtovaciu menu, platobné tituly, druhy platieb, na ktoré sa bude dohoda vzťahovať, spôsob likvidácie zostatkov na klíringových účtoch, úrokovanie klíringových účtov alebo jeho vylúčenie a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Klíringová platobná dohoda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliringova-platobna-dohoda