klíring

Text hesla

klíring [lat. > fr. > angl.], angl. clearing — forma bezhotovostného platobného styku, pri ktorom sa vyrovnávajú peňažné pohľadávky a záväzky medzi ekonomickými subjektmi (krajinami alebo podnikateľskými subjektmi). Využíva sa v medzibankovom domácom a zahraničnom platobnom styku. Uskutočňuje sa formou klíringového zúčtovania medzi bankami v medzinárodnom platobnom styku alebo formou korešpondentského platobného styku, t. j. prostredníctvom nostro (vlastných) a loro (cudzích) účtov. Každá komerčná banka musí mať otvorený klíringový účet v zúčtovacom centre, ktoré uskutočňuje peňažné prevody (platby) a sleduje vzájomné obraty a saldá na klíringových účtoch jednotlivých bánk (→ klíringová špička); v jednotlivých štátoch plnia úlohu zúčtovacieho centra centrálne banky (v Slovenskej republike Národná banka Slovenska). Na klíringový účet banky príjemcu prichádzajú všetky platby z bánk platiteľov a sú z neho aj odosielané platby do príslušných bánk.

Podľa prepojenia účastníkov zúčtovania sa rozlišuje bilaterálny klíring, pri ktorom sa uskutočňujú platby medzi jednotlivými účastníkmi výhradne prostredníctvom zúčtovacieho centra (tzv. nepriame platby; účastníci si nemôžu platby odovzdávať medzi sebou), ktoré súčasne sústreďuje aj všetky údaje súvisiace s účastníkmi klíringu, a multilaterálny klíring, pri ktorom platby vykonáva zúčtovacie centrum, účastníci si však odovzdávajú podklady na platby priamo medzi sebou. Klíringom sa môžu realizovať len platby kryté reálnymi peniazmi, t. j. banky ich môžu realizovať len do výšky peňažných prostriedkov na svojom klíringovom účte. Multilaterálny klíring umožňuje rozvoj medzinárodného obchodu medzi niekoľkými krajinami súčasne, pretože nevyžaduje vyrovnanie dvojstranných platieb, ale vyrovnanie v rámci všetkých zúčastnených krajín.

Zverejnené v marci 2017.

Klíring [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliring