klírens

Text hesla

klírens [lat. > fr. > angl.], angl. clearance — fyziologická veličina udávajúca objem krvnej plazmy, ktorý sa za jednotku času očistí v organizme od určitej látky. V lekárstve sa najčastejšie používa obličkový klírens udávajúci objem krvnej plazmy, ktorý sa za jednotku času prechodom cez obličky očistí od určitej látky (napr. inulínu, kreatinínu, p-aminohipurátu). Vypočíta sa podľa vzorca \(C_x = U_x . \frac{V}{P_x}\), kde \(C_x\) je klírens (v ml/s) sledovanej látky \(x\), \(U_x\) koncentrácia látky \(x\) v moči, \(P_x\) koncentrácia látky \(x\) v krvnej plazme, V objem moču vylúčeného za jednu sekundu (vypočíta sa z objemu moču vylúčeného za 24 hodín). Na posudzovanie miery glomerulárnej filtrácie (→ glomerulus) sa najčastejšie využíva klírens kreatinínu. Jeho výpočet sa zakladá na meraní sérovej a močovej koncentrácie kreatinínu a objemu moču.

Hodnota klírensu kreatinínu sa mení v závislosti od veku, pohlavia i od veľkosti povrchu tela, preto sa vyjadruje v prepočte na 1,73 m2 povrchu tela. U zdravých osôb sa hodnoty klírensu kreatinínu pohybujú v rozpätí 1,6 – 0,5 ml/s na 1,73 m2 (u starších osôb treba zohľadniť vek); zvýšené hodnoty sa vyskytujú pri zvýšenom tlaku v glomeruloch obličky, napr. pri včasných štádiách cukrovky a pri vysokom krvnom tlaku, znížené hodnoty môžu byť prejavom organického alebo funkčného poškodenia obličiek (znížený prietok krvi obličkami pri poklese krvného tlaku, pri šoku, dehydratácii, zúžení obličkových tepien, obštrukcii močových ciest a i.). O zlyhávaní obličiek svedčia hodnoty menšie ako 0,5 ml/s na 1,73 m2, o zlyhaní obličiek hodnoty menšie ako 0,15 ml/s na 1,73 m2. Klírens p-aminohipurátu sa používa na posúdenie prietoku krvi obličkami, klírens inulínu je referenčnou hodnotou na posúdenie glomerulárnej filtrácie a slúži najmä na výskumné účely.

Zverejnené v marci 2017.

Klírens [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klirens