klinotaxia

Text hesla

klinotaxia [gr.], aj klinotaxa — biol. usmernený pohyb živočícha k zdroju podnetu (stimulu) alebo od neho. Živočích pri ňom hodnotí intenzitu alebo kvalitu stimulu v priestore vychyľovaním prednej časti tela, kde sú uložené rôzne receptory, napr. larva hmyzu rodu bzučivka (Caliphora) sa krátko pred zakuklením klinotakticky odvráti od svetelného zdroja, pričom intenzitu svetelného podnetu hodnotí kývavým pohybom svetlocitlivej prednej časti tela. Ak je intenzita podnetu na obidvoch stranách tela rovnaká, zostane smer jej pohybu konštantný, hneď ako sa intenzita podnetu na jednej strane (napr. napravo) zvýši, odvráti sa na druhú stranu (naľavo), čím sa od svetelného zdroja vzdiali.

Zverejnené v marci 2017.

Klinotaxia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinotaxia